اي مفيد

نامه‌ای به آسمان

توی پاکت دعا
نامه‌ای به خط خیس
حاوی تمام غصه‌های ما


روی پاکت سفید
یک طرف
آدرسی به رنگ سبز:
جانماز مخملی و خیس ما

سمت دیگرش:
اشک، آسمان، استجابت دعا
آدرس خدا


مهر روی نامه هم
مهر توی جانماز
مهر کربلا


نامه ابر روی ابر
آسمان به آسمان
پله پله از ستاره‌ها
می‌رسد به مقصدش

پستچی:
دست کوچک فرشته‌ها

شب پس از دعا و ناز 
روی پای جانماز
با نوازش خدا
خواب برده بی‌هوا
دو تا چشم خیس را !


«بغضِ نیمه شب، نیاز
دست‌های خالی دعا
اشک، التماس» ..


جواب این نامه
با خود خداست

می‌رسد به صبح
جواب نامه‌ از آسمان

به قلم زیبا محبیان در تاریخ 1 مرداد 1392